จำนวนองค์กรภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย
400 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
0 องค์กร
Happy Body
0 องค์กร
Happy Brain
0 องค์กร
Happy Heart
400 องค์กร
Happy Relax
0 องค์กร
Happy Soul
400 องค์กร
Happy Money
0 องค์กร
Happy Family
0 องค์กร
Happy Society
0 องค์กร

Happy 8 Workplace

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของคนทำงานในองค์กร

ด้วยแนวคิด ความสุข 8 ด้านเพื่อผลผลิต ขององค์กรที่ดีขึ้น และสังคมที่มีความสุข อย่างยั่งยืน

องค์กรเครือข่าย

องค์กรเครือข่าย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

สํานักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กร

เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ สํานักงาน กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ