การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กับการทำงานอย่างมีความสุข

“ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เพื่อสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อองค์กรสุขภาวะ”

สํานักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กร

เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ สํานักงาน กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักสนับสนุน สุขภาวะองค์กร
องค์กรเครือข่าย

องค์กรเครือข่าย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข