The Blog

คำชี้แจง การแก้ไขข้อความในหนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข: แนวคิดและกรณีตัวอย่าง: องค์กรสุขภาพดี (Happy Body): จาก โครงการพัฒนาส่งเสริมและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร