The Blog

พี่ม่อน 1

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา SMEs Happy and Productive Workplace สำหรับองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

งานสัมมนา “SMEs Happy and Productive Workplace ”

สำหรับองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.เลย)

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

การสัมมนาสร้างองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

ภายใต้ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Happy and Productive workplace: SHAP)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สนใจสมัคร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสรรใจ ปัญญาทอง โทร 089-861-1271
นายจิราวัฒน์ ตู้ไม้ป่า โทร 089-622-8067