แนวทางการพัฒนา/ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข


แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การออกแบบกระบวนการสร้างสุขต้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร และต้องพัฒนาทั้งด้านคนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างพนักงานและองค์กร ดังนี้

พนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการทำงาน โดยจัดสมดุลชีวิตตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) อย่างไรก็ตามความสุขของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขขององค์กร และทำให้องค์กรมีผลผลิต (Productivity) ที่ดีขึ้น ดังนั้น องค์กรควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้

การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม โดยสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิต ตามแนวคิดความสุข 8 ประการได้

เมื่อองค์กรพัฒนาองค์กรแห่งความสุขไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข รวมถึงทบทวน ต่อยอดแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข

การพัฒนาองค์แห่งความสุขก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และต่อประเทศไทย ดังนี้


ประโยชน์ต่อพนักงาน

 • ลดความเครียด การป่วย และอุบัติเหตุในการทำงาน
 • และมีความรู้เรื่องสุขภาพ
 • มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
 • มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
 • มีแรงจูงใจในการทำงาน
 • มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ
 • ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
 • เห็นคุณค่าของตัวเอง และตระหนักว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร
 • มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงนำไปเผยแพร่ต่อครอบครัวและชุมชน

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • ลดการขาดงาน การมาสาย การลาป่วย ลากิจของพนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาพนักงานใหม่ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินค้า และบริการดีขึ้น
 • มีบรรยากาศการทำงานเป็น
 • มีวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่น้อง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานดีขึ้น
 • พนักงานรักองค์กรมากขึ้น
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

ประโยชน์ต่อประเทศไทย

 • มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • มีชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและบริการระหว่างประเทศ
 • เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
 • เป็นประเทศแห่งความสุข (Happy Land)