โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
เสนอ Inspiration & Sharing Experiences # Episode 5
Session 2 : Share & Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต้นแบบองค์กรสุขภาวะ
ว่าเขาสร้างสุขระหว่างทำงานแบบไหนกันบ้าง.....
โดย : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน

วันที่เพิ่ม : 2017-02-10 16:45:59