The Blogs

Happy Workplace ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ Happy Workplace ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข
รายละเอียด

หนังสือ Happy Workplace  ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข  เป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงความสำคัญในการนำ Happy Workplace ไปเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคลกรในองค์กร เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานยังมีตัวอย่างขององค์กรต้นแบบ  8  องค์กรที่น่าสนใจ

ผู้แต่ง นาย สมนึก พลอากาศตรีหญิงดร. จิราภรณ์ นางสาว ชุติกาญจน์ นางสาว ธัญญรัตน์ นาย ชูตระกูล นาย ภูชิสส์
บรรณาธิการ นาย ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-15 12:31:21
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด