สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 1: กระบวนการเคลื่อนงานสร้างสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 1: กระบวนการเคลื่อนงานสร้างสุข
รายละเอียด

         หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 1: กระบวนการเคลื่อนงานสร้างสุข เน้นไปที่บทเรียนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จำนวน 5 เรื่อง โดยสองเรื่องแรกนำเสนอถึงบทเรียนการขับเคลื่อนงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดตรัง ที่มีบทบาทในการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับบทความที่สามนำเสนอให้เห็นถึงการใช้พลังของสื่อ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บทความที่สี่ นำเสนอถึงการสร้างองค์กรแห่งความสุขโดยเน้นไปที่การสร้างความสุขในด้านการเงิน อันเป็นปัญหาสำคัญที่พบในหมู่พนักงานองค์กรทั้งหลาย และบทความสุดท้ายนำเสนอถึงการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกัน โดยบทความนี้จะเน้นถึงแนวคิดและวิธีการที่จะช่วยให้การศึกษาดูงานนั้นมีประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นอันจะสามารถช่วยพัฒนาองค์กรแห่งความสุขได้

ผู้แต่ง ทิพวัลย์ รามรง ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ สิทธิพร กล้าแข็ง ศราวุธ ทาคำ ลลิดา มาไพศาลทรัพย์
บรรณาธิการ 0 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:39:15
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด
    จำนวนการดาวโหลด 13

    รายละเอียด