The Blogs

องค์กรแห่งความสุข 4.0

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งความสุข 4.0
รายละเอียด

การทบทวนแนวคิด องคกรแหงความสุข และแนวทางกาวสูการเปนองคกรแหงความสุขในยุค 4.0

ดัวยการเรียนรูจากโครงการวิจัยและองคกรแหงความสุขรุนพี่ 

ผู้แต่ง นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว
บรรณาธิการ 0 นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-05-25 16:50:43
ประเภท
  • Happy Workplace
  • อื่นๆ
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด