ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
รายละเอียด

หนังสือ “องค์กรแห่งความสุข : บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด” เล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 14 ปีขององค์กรแห่งความสุข และเพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จนได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ซึ่งในระยะแรกนี้มี 7 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด, บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และส่วนที่ 2 นำเสนอกรณีศึกษาของ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่อง ธรรมาภิบาลต่อองค์กร ต่อชุมชน

ผู้แต่ง อารีย์ วัณณะสิริ
บรรณาธิการ 0 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-31 10:45:52
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด
    จำนวนการดาวโหลด 20

    รายละเอียด