The Blogs

3 เครื่องมือสร้างปัญญา ค่ายอาสา ละคร ดนตรี

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 3 เครื่องมือสร้างปัญญา ค่ายอาสา ละคร ดนตรี
รายละเอียด

ถอดบทเรียนการทำงานกับมิติการทำงานสร้างสุขภาวะปัญญา ด้วยค่ายอาสา ละคร และดนตรี

ผู้แต่ง -
บรรณาธิการ 0 ปรารถนา จันทรุพันธ์ุ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 14:06:35
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด