The Blogs

อ่านสร้างสมอง

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ อ่านสร้างสมอง
รายละเอียด

การสอนเด็กให้อ่านหนังสือ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ การอ่านออกเขียนได้ แต่การอ่านเป็นจุดเริ่มต้น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้เกิดทักษะชีวิตด้านอื่นๆ

ผู้แต่ง ภญ.พิชญา ตันธนวิชัย
บรรณาธิการ 0 ภญ.พิชญา ตันธนวิกรัย 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 15:23:11
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด