The Blogs

ชีวิตใหม่ สตรีจิตอาสา:พลังเยียวยาและแรงบันดาลใจ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ชีวิตใหม่ สตรีจิตอาสา:พลังเยียวยาและแรงบันดาลใจ
รายละเอียด

‘สตรีจิตอาสา’ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการถอดบทเรียน และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ นับจากศูนย์ประสานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

ผู้แต่ง -
บรรณาธิการ 0 ผศ.ดร.เมตตา กูนิง, ดร.มายือนิง อิสอ, ฐิตินบ โกมลนิมิ ,ภาวิณี ไ ชยภาค, นิพนธ์ รัตนาคม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-04 17:09:58
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด