The Blogs

ปราบโรคด้วยปัญญา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ปราบโรคด้วยปัญญา
รายละเอียด

 

หนังสือชุดหลักสูตรหยุดโรค ได้จากการถอดบทเรียนเชิง สารคดีในประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและสถาบันการศึกษา ถือเป็น ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 ซี่งได้ฉายภาพความร่วมมืระหว่างโรงพยาบาลชมุชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายระบบสขุภาพระดับอำเภอ (DHS) เพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพที่มีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการในเชิงสุขภาพของชุมชนและระบบสุขภาพซึ่งมีพลวัตสูง มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของประชากร ซี่งก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุสูง ร้อยละ 14 ของประชากร ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพิ่มสูงขึ้น บุคลากรสุขภาพที่เรียนรู้และเข้าใจบริบทของสังคม และระบบสขุภาพจากโรงพยาบาลชมุชนด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ จะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) รวมทั้งสามารถ ทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น เป็นทีมสุขภาพ  ที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพของสังคมและประเทศ

ผู้แต่ง พวงเพชร สุพาวาณิชย์
บรรณาธิการ 0 ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-11 13:45:58
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด