The Blogs

คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน
รายละเอียด

องค์กรการเงินชุมชนไทย และหลักการวางโครงสร้างการจัดการ

ผู้แต่ง ปัทมาวดี โพชนุกูล สฤนี อาชวานันทกุล
บรรณาธิการ 0 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่เพิ่ม 2019-02-22 10:36:58
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด