The Blogs

คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ให้เด็กรู้จักการรวมกล่มกัน ทำงานรวมถึงฝึกการบริหารจัดการ การบันทึกบัญชี กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดการเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

ผู้แต่ง กรมอนามัย
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-26 16:23:28
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด