The Blogs

คู่มืออบรมหลักสูตร เจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มืออบรมหลักสูตร เจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
รายละเอียด

วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการน้อมนำรูปแบบที่ดี (Best Practice Model) ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการตามพระราชดำริฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลทั่วประเทศ

ผู้แต่ง กรมอนามัย
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 09:34:36
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด