The Blogs

แนวทางสู่“องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนรัฐ/เอกชน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางสู่“องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนรัฐ/เอกชน
รายละเอียด

โครงการคนไทยไร้พุงมีแนวคิดการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงของกรมอนามัย
คือ ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง อันจะนำไปสู่การลดปัญหาภาวะอ้วนลงพุง และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควิถีชีวิต

ผู้แต่ง ศรีรัตน์ นวมดี นันทยา จงใจเทศ ศิริพร จิตรพลี
บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 10:44:30
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด