The Blogs

แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับสาธารณสุขทุกระดับ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับสาธารณสุขทุกระดับ
รายละเอียด

แนวทางหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น
“องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด นำไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานและประชาชน

ผู้แต่ง กานต์ณัชชา สร้อยเพชร ปัทมาภรณ์ อักษรชู ถนอมจิตร์ พัฒนศิลป์
บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 10:58:12
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด