The Blogs

“เพราะโลกกลม” ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ “เพราะโลกกลม” ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
รายละเอียด

การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงในองค์กรต่างๆ 6 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เอกชน
สถานศึกษาหรือโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน หมู่บ้านหรือชมรม เป็นการขับเคลื่อนให้คนในองค์กร/ชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 11:12:40
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด