The Blogs

ถอดรหัสศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้แบบไร้พุง 2556

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ถอดรหัสศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้แบบไร้พุง 2556
รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร้พุง 

ผู้แต่ง กรมอนามัย
บรรณาธิการ 0 สุจิตรา ผลประไพ,กานดาวสี มาลีวงษ์,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 12:53:35
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด