The Blogs

แนวทางสู่ “องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับชุมชนหมู่บ้าน หรือชมรม

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางสู่ “องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับชุมชนหมู่บ้าน หรือชมรม
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อชุมชน หมู่บ้าน หรือชมรม ที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น “องค์กรต้นแบบ ไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย กำหนด นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ผู้แต่ง ศิริพร จิตรพลี ศรีรัตน์ นวมดี กรองแก้ว ก้อนนาค สายสม สุขใจ
บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 13:04:30
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด