The Blogs

แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น “องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและประชาชน

ผู้แต่ง อัญจนา ศรีสวรรค์ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล ถนอมจิตร์ พัฒนศิลป์
บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 13:09:24
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด