The Blogs

10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคม เท่าทันสื่่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคม เท่าทันสื่่อ
รายละเอียด

หนังสือที่ช่วยแนะนำแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูลูกให้เติบโต ก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมรอบตัวอย่างมีความสุข โดยเริ่มต้นตั้งแต่สังคมที่เล็กที่สุดสังคมแรกที่เด็กจะได้พบเจอ นั่นคือ สังคมครอบครัว ต่อเนื่องไปจนถึงการก้าวไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล ชุมชนแวดล้อม และที่ไม่ควรลืมสำหรับเด็กยุคศตวรรษที่ 21 คือทักษะความรู้เท่าทันสื่อ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามช่วงวัย

ผู้แต่ง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
บรรณาธิการ 0 ญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ,วันทนีย์ เจียรสุนันท์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 13:32:01
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด