The Blogs

10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6 - 12 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคม เท่าทันสื่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6 - 12 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคม เท่าทันสื่อ
รายละเอียด

หนังสือที่จะช่วยแนะนำแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูลูกวัยเรียนให้เติบโตก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ก้าวข้ามผ่านอารมณ์
ความกลัว ความวิตกกังวล เรียนรู้การเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเองเท่าทันสังคม สามารถอยู่กับความหลากหลายของสังคมรอบตัว
ได้อย่างมีความสุข

ผู้แต่ง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
บรรณาธิการ 0 ญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, วันทนีย์ เจียรสุนันท์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 14:00:42
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด