The Blogs

365 กิจกรรม มหัศจรรย์ 3 ดี สื่่อสร้างสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 365 กิจกรรม มหัศจรรย์ 3 ดี สื่่อสร้างสุข
รายละเอียด

คู่มือนี้เป็นคู่คิดสำหรับคุณครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย ทั้งในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้สื่อและกิจกรรมทั้งหมด อยู่ภายใต้แนวคิด "3 ดี" อันประกอบด้วย "สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี"

ผู้แต่ง ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพัฒกุล
บรรณาธิการ 0 ญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, วันทนีย์ เจียรสุนันท์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 14:59:30
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด