The Blogs

คู่มือ การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือ การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา
รายละเอียด

อะไรคือจิตศึกษา
จิตศึกษา คือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน หมายถึงการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient: SQ) และความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) เพื่อทาให้เกิดความรู้เท่าทันต่ออารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นแยกแยะสาเหตุ และเข้าถึงความจริง ทาให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่นจากด้านในเกิดความสุข ปัญญา และความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง
 

ผู้แต่ง มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 15:49:19
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด