The Blogs

คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในโรงเรียนสุขภาวะ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในโรงเรียนสุขภาวะ
รายละเอียด

ผู้ปกครองนักเรียนมีการเข้ามาพูดคุย เกี่ยวกับปัญหาของบุตรหลานของตนเอง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันมีการสอนการบ้านบุตรหลาน เอาใจใส่ต่อบุตรหลานมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น

ผู้แต่ง มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 16:12:43
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด