The Blogs

I'M CAMPAINER คู่มือขับเคลื่อนชุมชนรณรงค์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ I'M CAMPAINER คู่มือขับเคลื่อนชุมชนรณรงค์
รายละเอียด

แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนรณรงค์ Community Campaign Movement (CCM) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกประการหนึ่ง
ที่จะหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้แก่ อปท. เครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ผู้แต่ง ศูนย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการรณรงค์ (อัตถจริยา)
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-27 16:42:08
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด