The Blogs

วิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP)

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ วิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP)
รายละเอียด

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง ภายใต้การดำเนินการโดยหลักการใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development : ABD) การคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policies: HiAPs) และการสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของต้องอาศัยข้อมูลศักยภาพของพื้นที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ รู้จักตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง

ผู้แต่ง ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
บรรณาธิการ 0 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-02-28 12:18:51
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด