The Blogs

Kaizen

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

0
Happy Body
0
Happy Heart
0
Happy Soul
0
Happy Relax
1
Happy Brain
0
Happy Money
0
Happy Family
2
Happy Society
0
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) โครงการ Kaizen คือโครงการลดละเลิกขั้นตอนส่วนเกิน และเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ทีละเล็ก ทีละน้อยแต่รวดเร็วและทำได้อย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนในการผลิตมากที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานนำสิ่งของหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน นำมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด และให้พนักงานระดับล่างให้ใช้กระบวนการความคิดให้มากที่สุด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิต, QS inventory
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในไลน์การผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ให้พนักงานจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน และศึกษากระบวนการในไลน์การผลิต ศึกษาว่ามีสิ่งไหนที่ทำให้กระบวนการทำงานมีความล่าช้า หรือสิ่งที่ควรจะพัฒนามากยิ่งขึ้น จากนั้นก็นำมาเสนอข้อมูลประจำเดือนในรอบคัดเลือกผลงานให้กับผู้บริหารได้คัดเลือก ว่าสิ่งใดท่ี่เพิ่มมูลค่าการผลิตมากยิ่งขึ้น จากนั้นเมื่อผ่านการคัดเลือกทางพนักงานก็จะนำสิ่งที่นำเสนอไปพัฒนาและนำมาเสนออีกครั้งต่อผู้บริหาร และมีเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์: พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร และพนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพราะว่าผลงานที่ทำสำเร็จตามเป้่าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร้จ: ผลงานที่พนักงานคิดที่จะทำ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง และเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น และสามารถมีความเป็นไปได้สูง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
Happy Brain
ระบุคะแนน
8
สังเกตจาก
ความคิดของพนักงาน, การวิเคราะห์
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
Happy Society
ระบุคะแนน
8
สังเกตจาก
ความร่วมมือร่วมใจขององค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
Happy Heart
ระบุคะแนน
8
สังเกตจาก
ชุมชนได้มีความรู้เพิ่มเติม, ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ทางผู้บริหารมีนโยบายอยากให้พนักงานในระดับ Operator ได้มีการระดมความคิด ช่วยกันพัฒนาองค์กร ไม่ใช่เพียงทำงานตาม loop งานไปในแต่ละวัน ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีเงินรางวัลเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพราะพนักงานมีรายได้น้อย และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ตรงนี้คือปัจจัยในความสำเร็จของโครงการนี้ (Happy Brain, Happy Money, Happy Society)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

นำโครงการนี้ไปให้ความรู้ เผยแพร่ให้กับบริษัท ลงข่าวสารเว็บไซต์และนำไปต่อยอดในสายงานผลิต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
ที่อยู่องค์กร :
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ :
0890565651
e-mail :
wuttipong@qualityplus.co.th
website :
www.qualityplus.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเทวัญ นิ่มพญา
ตำแหน่ง :
HR Officer
แผนก :
Human Resource
ฝ่าย :
Recruit and Training
e-mail :
tewan@qualityplus.co.th
line ID :
Hqpai
มือถือ :
0982891783