Happy Family

Happy Family คืออะไร

การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความสำคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน เป็นกำลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็งจะทำให้สังคมมั่นคงด้วย

ตัวอย่างกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม องค์กร/บริษัท/ส่วนงาน/โรงงาน/หน่วยงาน วันที่บันทึก
พาพนักงานกราบพระบรมศพ บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด (ต.มหาชัย) ดูข้อมูล
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลัดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ดูข้อมูล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณแม่ตั้งครรภ์ (ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีผลิตภาพแรงงานสูง) ดูข้อมูล
คลิปบอกรักพ่อและแม่ บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด ดูข้อมูล
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ส่่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ประสานมิตร ดูข้อมูล
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน ดูข้อมูล
งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท แลดวิค (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
Family Day บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูข้อมูล