องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
102 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 105 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 056-510977 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง หมู่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 056 597 045 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย 159 หมู่ 3, ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 081-785-5604 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม หมู่ 2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-595-186 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ 146 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมา - ไหล่ท่า ตำบลขุนพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-595224 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ OTPO เมืองพระชนกจักรี หมู่ 5 ตำบลสะแกกรังอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-510-623 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง 99 หมู่ 5 ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-981109 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ถนนสรีอุทยั ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 081-870-5637 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ 99/9 หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 084-380-3881 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 129 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-970-144 ต่อ 5 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ ถ.ศรีอุทัย ตำบลลานกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60170 056-511-915 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ 187 หมู่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 061-274-1411 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ หมู่ที่ 5 ถนน เขาชนกัน - ตลิ่งสูง ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-295-102 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลหนองเบน ตำบล หนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240 056-296-095 ดูโครงการที่เข้าร่วม
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 056-255-814 ต่อ 5 ดูโครงการที่เข้าร่วม